Publicaties

Jaarverslagen

U kunt hieronder de jaarverslagen in PDF format downloaden:
 

 

Nieuws

Persbericht Jaarverslag 2017

Download het persbericht hier

 


 

Hieronder vindt u samenvattingen van onlangs uitgebrachte rapporten:

Samenvatting

Een verzoekster wendt zich tot de Zeeuwse Ombudsman met een klacht over de gemeente Schouwen-Duiveland. Haar zoon gaat in oktober 2015, na problemen thuis en op school, bij zijn zus wonen.

In oktober en november 2015 zijn door de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) met moeder en zoon aparte gesprekken gevoerd. Op 26-11-2015 dient SMWO namens de zoon een aanvraag voor Jeugdhulp in de vorm van netwerkpleegzorg in. Op 16-12-2015 vindt er bij de gemeente Schouwen-Duiveland, die uiteindelijk moet beslissen op de aanvraag, intern overleg plaats. De gemeentelijke procesregisseur Jeugd neemt telefonisch contact op met de moeder en vraagt waarom haar handtekening op de aanvraag ontbreekt.

Verzoekster hoort op dat moment voor het eerst van de aanvraag Jeugdhulp in de vorm van netwerkpleegzorg bij haar dochter en is het hier niet mee eens. De procesregisseur en zijn collega, die zonder hiervan mededeling te doen het gesprek meebeluistert, zijn van mening dat verzoekster uiteindelijk tijdens het telefoongesprek wel toestemming geeft, zodat onderzoek gedaan kan worden naar de geschiktheid van de pleegouder. Verzoekster geeft aan dat zij die toestemming niet heeft gegeven.

De Zeeuwse Ombudsman constateert dat voor het aanvragen van netwerkpleegzorg geen toestemming van de moeder nodig is omdat haar zoon op het moment van de aanvraag al zestien jaar oud is. Een jongere vanaf de leeftijd van zestien jaar is in principe zelf bekwaam om een aanvraag in te dienen. Met het vragen naar haar handtekening is verzoeker op het verkeerde been gezet.

Als er geen toestemming van verzoekster nodig is voor het aanvragen van netwerkpleegzorg dan is deze toestemming dus ook niet nodig voor het onderzoek naar de geschiktheid van de pleegouder. Immers dit onderzoek wordt altijd uitgevoerd als een nieuwe pleegouder deze taak op zich neemt.

De correspondentie die de moeder met instanties voert is er steeds op gericht dat zij geen toestemming heeft gegeven en dat de beslissingen door de gemeente over de aanvraag dus zijn genomen op basis van verkeerde informatie. De moeder is, mede door het telefoongesprek met de procesregisseur Jeugd, op het verkeerde been gezet.

De ombudscommissie is van mening dat de gemeente verzoekster in een vroeg stadium beter en duidelijker had moeten informeren zodat voor haar duidelijk was dat haar toestemming niet nodig was voor het toekennen van de netwerkpleegzorg. Er is gehandeld in strijd met de ombudsmannormen betreffende transparantie, goede informatieverstrekking en betrouwbaarheid.

De Zeeuwse Ombudsman concludeert verder dat een onaangekondigd telefoongesprek niet het juiste instrument is om een dergelijke ingrijpende beslissing over de pleegzorg van haar zoon met een ouder te bespreken. Het had in de rede gelegen dat de communicatie met verzoekster over dit onderwerp was afgestemd met het SMWO en Juvent. Een uitnodiging voor een gesprek over de aanvraag met hierbij aandacht voor alle zaken die met deze beslissing samenhangen, had voor de hand gelegen.

Hoewel de commissie er begrip voor heeft dat de verantwoordelijkheden op dit terrein nog maar recentelijk tot de gemeentelijke taken behoren, had verzoekster meer zorgvuldigheid van de overheid mogen verwachten. Er is in dit opzicht gehandeld in strijd met de ombudsmannorm betreffende professionaliteit.

In de beschikking waarin de beslissing van de gemeente wordt meegedeeld aan verzoekster wordt verwezen naar het drie-kolommenmodel. Omdat de zoon geen toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van zijn gegevens aan zijn moeder, is het drie-kolommenmodel niet als bijlage bij de beschikking gevoegd. Hierdoor heeft verzoekster geen motivering van het besluit ontvangen. Er is hiermee gehandeld in strijd met de ombudsmannorm betreffende goede motivering. De ombudscommissie betreurt het dat een burger over een gevoelige en emotionele kwestie door de overheid onvolledig wordt geïnformeerd. Er is gehandeld in strijd met de ombudsmannormen betreffende goede informatieverstrekking, goede motivering en maatwerk.

De commissie constateert tot slot dat de termijn voor klachtbehandeling ruimschoots is overschreden, daarmee is gehandeld in strijd met de wet.

De commissie oordeelt dat de overheid in dit dossier onbehoorlijk heeft gehandeld. Verzoekster is in een onaangekondigd telefoongesprek geïnformeerd. De gegeven informatie heeft haar op het verkeerde been gezet. Dat is daarna door de gemeente te laat en onvolledig gecorrigeerd. Ook de schriftelijke communicatie was onvolledig en slordig. Bij de behandeling van de klacht zijn de wettelijke termijnen ruim overschreden. Er zijn meerdere behoorlijkheidsnormen geschonden.

De commissie ziet ruimte voor het doen van de volgende aanbevelingen.

  • Zorg dat de beschikkingen van goede kwaliteit zijn;
  • Ontwikkel in samenwerking met Juvent en SMWO procedures rondom de informatievoorziening aan betrokkenen bij pleegzorg;
  • Deel moeilijke beslissingen tijdig mee in een vooraf aangekondigd telefonisch of persoonlijk gesprek;
  • Maak gebruik van landelijk beschikbare brochures, waarin belangrijke informatie over pleegzorg, overzichtelijk is opgenomen of ontwikkel deze eventueel in samenwerking met andere gemeenten en organisaties;
  • Respecteer bij de klachtbehandeling de wettelijke termijnen.