De Zeeuwse Ombudsman en uw privacy

De Zeeuwse ombudsman verwerkt voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken en zijn bedrijfsvoering persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Met organisaties die – in opdracht van de Zeeuwse ombudsman – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De Zeeuwse ombudsman blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De Zeeuwse ombudsman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan. De Archiefwet 1995 schrijft de bewaartermijnen voor. In zogenaamde selectielijsten is vastgelegd welke informatie de Zeeuwse ombudsman na verloop van tijd vernietigt of blijvend bewaart.

Als u bij ons solliciteert en u wordt afgewezen, dan worden uw gegevens 1 maand na afwijzing verwijderd. Wij kunnen uw toestemming vragen om uw gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

Als er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Uw privacy rechten

U heeft een aantal rechten als de Zeeuwse ombudsman uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn. Het is niet mogelijk na afloop van de klachtbehandeling te vragen om correctie van gestelde feiten, meningen en conclusies waarmee u het niet eens bent. Wel mag u van ons verwachten dat wij uw schriftelijke mening toevoegen aan uw dossier.
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om – vanwege persoonlijke omstandigheden – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of als de Zeeuwse ombudsman meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen.

Beperking van uw privacy rechten

Als uw verzoek betrekking heeft op een door u ingediende klacht, dan zijn uw rechten beperkt. De verwerking van persoonsgegevens tijdens de klachtbehandeling berust namelijk niet op toestemming, dus die kunt u ook niet intrekken.

Gebruik maken van uw privacy rechten

Wilt u van één van uw rechten gebruikmaken, dan kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Uw verzoek stuurt u naar: info@dezeeuwseombudsman.nl

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Zeeuwse ombudsman, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. Ook kunt u daarover een klacht bij ons indienen.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Anonimiseren van persoonsgegevens in publicaties

De Zeeuwse ombudsman publiceert zijn rapporten op deze website. Hierbij worden de rapporten geanonimiseerd. Dit gebeurt op zo'n manier dat zaken niet meer zijn te herleiden tot een individueel persoon. Als u van mening bent dat dit in uw geval niet zorgvuldig is, dan kunt u een mail sturen naar info@dezeeuwseombudsman.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.  De actuele versie vindt u altijd op deze pagina.